Croeso’n ôl

Beth i’w ddisgwyl pan fyddwn yn ailagor ein drysau

Rydym yn edrych ymlaen yn arw at ailagor ein drysau a chroesawu’n cynulleidfaoedd yn ôl o’r diwedd. Rydym am i chi deimlo’n hyderus wrth ddychwelyd atom, a dyma’r mesurau a fydd yn eu lle tra byddwch gyda ni.

Pasys Covid

Yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, bydd PAWB sy’n mynychu perfformiad yn Venue Cymru o 15 Tachwedd angen cyflwyno Pas Covid GIG  neu dystiolaeth o ganlyniad prawf Covid negyddol.  Mae unrhyw un o dan 18 oed wedi eu heithrio o’r rheolau ar hyn o bryd.

Eich ymweliad

 • Gorchuddion wyneb – gofynnwn i chi wisgo gorchudd wyneb tra byddwch yn ymweld â Venue Cymru. Dim ond yn ein ardaloedd lletygarwch neu i fwyta ac yfed bwyd a diod yn yr awditoriwm y cewch dynnu eich gorchudd wyneb. Nid yw gorchuddion wyneb yn angenrheidiol os ydych o dan 12 oed neu wedi eich eithrio am resymau meddygol.  
 • Hylif di-heintio dwylo – mae unedau hylif di-heintio dwylo ym mhob pwynt mynediad, a drwy'r lleoliad i gyd. Rydym yn annog i ddefnyddio’r rhain wrth i chi ddod i mewn i’r lleoliad, a phryd bynnag bo’n bosib.
 • Talu digyswllt – Mae talu digyswllt ar gael ym mhob man talu.
 • Profi, Olrhain a Gwarchod – gofynnir i ymwelwyr sganio’r cod QR Profi, Olrhain a Gwarchod wrth i chi ddod i mewn i’r adeilad, neu roi eich enw a rhif ffôn i aelod o staff.   Bydd y manylion hyn yn cael eu storio’n ddiogel, eu defnyddio at ddibenion profi ac olrhain yn unig, ac yn cael eu dinistrio ar ôl 21 diwrnod. 
 • Mwy o Lanhau – mae’r awditoriwm, mannau blaen y tŷ a phwyntiau cyffwrdd yn cael eu glanhau a’u diheintio’n drylwyr. 
 • E-docynnau – os gwnaethoch ddewis e-docynnau, does dim angen i chi eu hargraffu, mae hyn yn cyfyngu ar gyswllt. Dangoswch eich tocyn ar eich ffôn i’r staff ar y drysau. Peidiwch ag anghofio sicrhau fod pŵer yn eich ffôn! 
 • Awyru – ble bo’n bosib bydd yr holl ffenestri ar agor er mwyn awyru’r lleoliad. Mae’n prif system awyru wedi ei rhaglennu i sicrhau fod y mewnlif yn 100% o awyr iach. O ystyried hyn mae’n bosib y bydd y lleoliad ychydig yn oerach nac arfer felly rydym yn awgrymu eich bod yn dod â haen ychwanegol o ddillad, rhag ofn.
 • Yn olaf – mae arnom eich angen – rydym yn gofyn am eich help i gadw’n staff a chadw’n gilydd yn ddiogel. Cymerwch eich amser, cadwch eich pellter lle bo’n bosib, ac yn bwysicach fyth os ydych yn profi unrhyw un o symptomau Covid-19, mae’n bwysig iawn nad ydych yn mynychu’r perfformiad / lleoliad.

Ad-daliadau

Am gyfnod dros dro rydym wedi diweddaru ein polisi ad-dalu.

Os yw perfformiad yn cael ei ganslo

 • Mae’n polisi ad-dalu cyfredol yn berthnasol a bydd hawl gan gwsmeriaid i gael ad-daliad. 

Os ydych yn teimlo’n sâl neu’n profi unrhyw un o symptomau Covid-19

Yn yr achos yma mae’n bwysig iawn nad ydych yn mynychu’r perfformiad / ymweld â’r lleoliad.

 • Os gwnaethoch archebu Booking Protect gallwch gael ad-daliad o dan eu polisi Covid os ydych wedi profi’n bositif neu wedi cael gwybod gan Profi, Olrhain a Gwarchod fod yn rhaid i chi hunan-ynysu. Gallwch fynd i’w gwefan am gyfarwyddyd pellach.
 • Os na wnaethoch chi brynu Booking Protect yna cysylltwch â’r tîm tocynnau ar 01492 872000 cyn cychwyn y perfformiad a gallwn drefnu taleb credyd gwerth eich tocynnau y gellir eu defnyddio ar gyfer perfformiad arall pan fyddwch yn teimlo’n ddigon da i fynychu.

Gyda mesurau diogelwch Covid yn parhau i newid a chael eu diweddaru gofynnwch i chi barhau i ystyried pobl eraill wrth ymweld â’r lleoliad / mynychu’r theatr. Gellir cysylltu â Thîm y Swyddfa Docynnau ar 01492 872000 neu ar e-bost boxoffice@venuecymru.co.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Bydd y mesurau hyn yn cael eu hadolygu a’u diweddaru’n unol â chanllawiau’r Llywodraeth.

We have been 'See It Safely' approved - We have been granted the use of Society Of London Theatre & UK Theatre's 'See It Safely' mark. The mark certifies that we are complying with the latest Government and industry COVID-19 guidelines, to ensure the safety of our staff and audiences.